ระดับน้ำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 150.20 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.25 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.00 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.71 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 144.07 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 142.05 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 138.24 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 0.60 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.62 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.46 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 18.61 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.47 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.22 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.61 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = 61.10 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 56.25 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 27.45 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 59.72 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ