ระดับน้ำประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 151.35 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.90 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.95 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 138.08 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 145.94 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 140.50 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.74 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 1.05 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.12 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 4.72 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 24.62 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.32 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.11 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.04 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.00 ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ