ระดับน้ำประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 151.25 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.80 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.85 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 138.23 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.20 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 143.15 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 139.01 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 1.00 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.04 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 4.48 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 28.57 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.37 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.96 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.65 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ