ระดับน้ำประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 151.10 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.65 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.15 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.62 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 145.02 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 140.20 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.38 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 0.93 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.93 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 3.05 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 17.88 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.17 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.08 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.74 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ