ระดับน้ำประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2561
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 152.41 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 147.88 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.90 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 138.87 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 144.36 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.25 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 139.08 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 1.64 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.98 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 4.60 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 45.41 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.10 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.24 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.76 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = 9.82 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 9.89 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 9.99 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 18.73 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 1.34 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 8.31 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 2.07 ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ