ระดับน้ำประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 151.30 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 147.05 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.90 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 138.10 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 145.39 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 142.60 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 138.64 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 1.02 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.24 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 4.60 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 25.15 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.22 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.69 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 2.09 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ